आत्मा स्वदेहपरिमाण है ।

न चाणुमात्रो न कणप्रमाणो ।
नाप्येवमंगुष्ठसमप्रमाणः ॥
न योजनात्मा नच लोकमात्रो ।
देही सदा देहपरिप्रमाणः ॥ ५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.