उपाय और कालपाकका लक्षण ।

आमध्नसद्भेषजसंप्रयोगा--।
दुपायपाकं प्रवदंति तढ्ज्ञाः ॥
कालांतरात्कालविपाकमाहु--।
र्मृगद्विजानाथजनेषु दृष्टम् ॥ १७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.