शयनविधि ।

स्निग्धैः स्थिरैर्बंधुभिरप्रमत्तै--।
रनाकुलैस्साधु विधाय रक्षाम् ॥
प्राग्दक्षिणाशानिहितोत्तमांग--।
श्शयीत तस्मिन् शयने सुखार्थी ॥ २३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.