रोगोपशमनार्थ, बाह्याभ्यतंर चिकित्सा

धर्मस्तथाभ्यतंरकारणं स्या--।
द्रोगप्रशांत्यै सहकारिपूरम् ॥
बाह्यं विधानं प्रतिपद्यतेऽत्र ।
चिकित्सितं सर्वमिहोभयात्म ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.