वैद्यके गुण ।

चिकित्सकस्सत्यपरस्सुधरिः ।
क्षमान्वितो हस्तलघुत्वयुक्तः ॥
स्वयं कृती दृष्टमहाप्रयोगः ।
समस्तशास्त्रार्थविदप्रमादी ॥ ३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

115