वैद्य की प्रधानता ।

पादैस्त्रिभिर्भासुरसद्गुणाढ्यो ।
वैद्यो महानातुरमाशु सौख्यं ॥
सम्प्रापयत्यागमदृष्टतत्वो ।
रत्नत्रयेणैव गुरुस्स्वशिष्यम् ॥ ४३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.