उभयज्ञवैद्य ही चिकित्सा के लिये योग्य ।

यस्तूभयज्ञो मतिमानशेष--।
प्रयोगयंत्रागमशस्त्रशास्त्रः ॥
राज्ञोपदिष्टस्सकलप्रजानाम् ।
क्रियां विधातुं भिषगत्र योग्यः ॥ ४८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

118