महान् व अल्पव्याधि परीक्षा ।

महानपि व्याधिरिहाल्परूपः ।
स्वल्पोप्यसाध्याकृतिरस्ति कश्चित् ॥
उपाचरेदाशु विचार्य रोगं ।
युक्त्यागमाभ्यामिह सिद्धसेनैः ॥ ५७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.