रोगके साध्यासाध्य भेद ।

असाध्यसाध्यक्रमतो हि रोगा--।
द्विधैव चोक्तास्तु समंतभद्रैः ॥
असाध्ययाप्यक्रमतोह्यसाध्य ।
द्विधातिकृच्छ्रातिसुखेन साध्यं ॥ ५८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

121