व्यानवायु ।

सकृत्स तनुमाश्रितस्सततमेव यो व्यान इ--।
त्यनेकविधचेष्टयाचरति सर्वकर्माण्यपि ॥
करोति पवनो गदान्निखिलदेहगेहाश्रितान् ।
स्वयं प्रकुप्रितस्सदा विकृतवेदनालंकृतान् ॥ ७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.