पक्षघातका कृच्छ्रसाध्य व असाध्यलक्षण ।

स केवलमरुत्कृतस्तु भुवि कृच्छ्रसाध्य स्मृतो ।
न सिध्यति च यः क्षताद्भवति पक्षघातः स्फुटं ॥
स एव कफकारणाद्गुरुतरातिशोफावह--।
स्सपित्तरुधिरादपि प्रबलदाहमूर्च्छाधिकः ॥ १४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.