अपतानक व आक्षेपक के असाध्यलक्षण ।

तथैवमपतानकोऽप्यधिकशोणितातिस्रवात् ।
स्वगर्भपतनाक्त्था प्रकटिताभिघातादपि ॥
न सिध्यति परित्यजेदथ भिषक्तमप्यातुरं ।
तथैवमभिघातजान् स्वयमिहापि चाक्षेपकान् ॥ १५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

128