दण्डापतानक, धनुस्तम्भ, बहिरायाम, अतंरायामकी संप्राप्ति व लक्षण ।

समस्तधमनीगतप्रकुपितोऽनिलः श्लेष्मणा ।
स दण्डधनुराकृतिं तनुमिहातनोत्यायताम् ॥
स एव वहिरंतरंगधमनीगतोऽप्युद्धतो ।
बहिर्बहिरिहांतरांतरधिकं नरं नामयेम् ॥ १६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

विशेष--The Hindi commentary was not digitized.