क्रोष्टुकशीर्ष लक्षण ।

स्थिरप्रबलवेदनासहितशोफमत्यायतं ।
करोति निजजानुनि प्रथिततीव्रसत्क्रोष्टुक--॥
शिरःप्रतिममित्यनेकविधवातरक्तामया ।
यथार्थकृतनामकाः प्रतिपदं मया चोदिताः ॥ २४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.