स्नेहन के लिये अपात्र ।

अरोचकनवज्वरान् हृदयगर्भमूर्च्छामद--।
भ्रमक्लमकृशानसुरापरिगतानथोद्गारिणः ॥
अजीर्णपरिपीडितानधिकशुद्धदेहान्नरान् ।
सबस्तिकृतकर्मणो न घृतमेतदापाययेत् ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.