वमनविधि ।

ततस्सलवणोग्रमागधिककल्कमिश्रैः शुभैः ।
फलैस्त्रिफलकैस्तथा मदननामकैः पाचितम् ॥
सुखोष्णतरदुग्धमातुरमथागमे पायये--।
न्निविष्टमिह जानुदध्नमृदुस्थिरोच्चासने ॥ ३३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.