वमनगुण ।

प्रलापगुरुगात्रतां स्वरविभेदनिद्रोद्धतिं ।
मुखे विरसमग्निमांद्यमधिकास्यदुर्गधताम् ॥
विदाहहृदयामयान्कफनिषेककंठोत्कटं ।
व्यपोहति विषोल्वणं वमनमत्र संयोजितं ॥ ३५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.