वमनापवाद ।

अजीर्णपरिपीडितानतिविषोल्वणश्लैष्मिका--।
नुरोगतमरुत्कृतप्रबलवेदनाव्यापृतान् ॥
नरानिह निवारितानपि विपक्वयष्टिर्जलैः ।
कणोग्रफलकल्पितैर्मृदुतरं तदा छर्दयेत् ॥ ३७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.