कटुत्रिकादिचूर्ण

कटुत्रिकविडंगहिंगुविडसैंधवैलाग्निकान् ।
सुवर्चलसुरेंद्रदारुकटुरोहिणीजीरकान् ॥
138
विचूर्ण्य घृतमातुलुंगरससक्ततक्रादिकैः ।
पिबन्कफसमीरणामयगणान्जयत्यातुरः ॥ ३८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.