महौवधादि क्वाथ व अनुपान ।

महौषधवराग्निंपथबृहतीद्वयैरण्डकै--
स्सबिल्वसुरदारुपाटलसमातुलुंगैः शृतैः ॥
घृताम्लदधितक्रदुग्धतिलतैलतोयादिभि--।
र्महातुरमिहान्नपानविधिना सदोपाचरेत् ॥ ३९ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.