विरेचन फल ।

सुदृष्टिकरमिष्टमिंद्रियबलावहं बुद्धिकृत् ।
शरीरपरिवृद्धिमिद्धमनलं वयस्थापनम् ॥
विरेचनमिहातनोति मलमूत्रदोषोद्भव--।
क्रिमिप्रकरकुष्टकोष्ठगतदुष्टरोगापहम् ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.