सर्वशरीरगत वातचिकित्सा ।

समस्ततनुमाश्रितं पवनमुग्रमास्थापनैः ।
प्रवृद्धमनुवासैनरिह जयेद्यथोक्तक्रमात् ॥
निरूह इति सर्वदोषहरणात्तथास्थापनं ।
वयस्थितिनिमित्ततोऽर्थवशतो निरुक्तं मया ॥ ४५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.