प्रतिज्ञा ।

जिनप्रवचनांबुधेर्विदितचारुसंख्याक्रमा--।
दिहापि गणनाविधिः प्रतिविधास्यते प्रस्तुतः ॥
विचार्य परमागमादधिगतो बुधैर्गृह्यते ।
सुखग्रहणकारणादुरुतरार्थसंक्षेपतः ॥ ४७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

141