ज्वरलक्षण ।

स्वेदावरोधपरितापशिरोंगमर्द--।
निश्वासेदहगुरुतातिमहोष्मता च ॥
यस्मिन्भवंत्यरुचिरप्रतिमांबुतृष्णाः ।
सोऽयं भवेज्ज्वर इति प्रतिपन्नरोगः ॥ ५१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.