ज्वरका पूर्वरूप ।

सर्वांगरुक्क्षवथुगौरवरोगहर्षा--।
रूपाणि पूर्वमखिलज्वरंसभवेषु ॥
पित्तज्वरान्नयनरोगविदाहशोषाः ।
वाताद्विजृंभणमरोचकता कफाच्च ॥ ५२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.