कफज्वर लक्षण ।

निद्रालुतारुचिरतीवशिरोगुरुत्वं ।
मंदोष्णतातिमधुराननरोमहर्षा ॥
167
स्रोतावरोधनमिहाल्परुगक्षिपात ।
छर्दिप्रसेकधवलाक्षिमलाननत्वम् ॥ ५७ ॥
अत्यंगसादनविपाकविहीनताति--।
कासातिपीनसकफोद्गमकण्ठकण्डूः ॥
श्लेष्मज्वरे प्रकटितानि च लक्षणानि ।
सर्वाणि सर्वजमहाज्वरसंभवानि ॥ ५८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.