ज्वरकी पूर्वरूप में चिकित्सा ।

रूपेषु पूर्वजनितेषु सुखोष्णतोयै--।
र्वांतः पिबेन्निशितशोधनसर्पिरेव ॥
संशुद्धदेहमिति न ज्वरति ज्वरोऽयं ।
व्यक्तज्वरे भवति लंघनमेव कार्यम् ॥ ६३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

169