कफज्वर में क्वाथ ।

एलाजमोदमरिचामलकाभयाना--।
मारग्वधांबुदमहौषधपिप्पलीनाम् ॥
भूनिंबनिंबबृहतीद्वयनागराणाम् ।
क्वाथं पिबेदिह कफप्रचुरज्वरेषु ॥ ७३ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.