भूतज्वरके लिये धूप ।

गोशृंगहिंगुमरिचार्कपलाशसर्प--।
निर्मोकनिर्मलमहौषधचाषपत्रैः ॥
173
कार्पासबीजसितसर्षपबर्हिबर्है--।
र्धूपो ग्रहज्वरपिशाचविनाशहेतुः ॥ ७७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.