स्नेह व रूक्षोत्थित ज्वरचिकित्सा ।

स्नेहोत्थितेष्वहिमपेयचिलेप्ययूष--।
दूष्याद्धि रूक्षणविधिः कथितो ज्वरेषु ॥
स्नेहक्रियां तदनुरूपवरौषधाद्यां ।
संयोजयेदधिकरूक्षसमुद्भवेषु ॥ ७८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.