ज्वरका पुनरावर्तन ।

शीताबुपानशिशिरासनभोजनादे--।
र्व्यायाममारुतगुरुप्लवनाभिघातात् ॥
शीघ्रं ज्वरः पुनरुपैति नरं यथेष्ट--।
चारित्रतो ज्वरविमुक्तमपीह तीव्रः ॥ ८१ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.