पित्तोपशमन का बाह्य उपाय ।

तत्राभितोऽभिनवयौवनभूषणेन ।
संभूषिता मधुरवाक्प्रसरप्रगल्भाः ॥
कान्तातिकान्तकठिनात्मकुचैकभारैः ।
पाठीनलोचनशतप्रभवैः कटाक्षैः ॥ ६ ॥
स्निग्धैर्मनोहरतरैर्मधुराक्षराढ्यै--।
स्सम्भाषितैश्शशिनिभाननपङ्कजैश्च ॥
नीलोत्पलाभनयनैर्वनितास्तमाशु ।
संल्हादयेयुरतिशीतकरावमर्षैः ॥ ७ ॥
152

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.