आमातिसार में वमन ।

ज्ञात्वामपक्वमखिलामयसंविधानं ।
सम्यग्विधेयमधिकामयुतातिसारे ॥
प्रच्छर्दनं मदनसैंधवपिप्पलीनां ।
कल्कान्वितोष्णजलपानत एव कुर्यात् ॥ ९० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

177