वातातिसार में आमावस्था की चिकित्सा.

अत्यम्लतक्रमनिलामयुतातिसारे ।
प्रातः पिबेन्मरिचसैन्धवनागराढ्यं ॥
हिंगुप्रगाढमथवा मरिचाजमोद ।
सिन्धूत्थनागरविपक्ववराम्लिकां वा ॥ ९२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.