जम्ब्वादि पाणितक ।

जंव्बाम्रनिंबघनवृक्षसुधातकीना--।
मष्टांशशिष्टमवतार्य विगाल्य तोयम् ॥
दर्वीप्रलेपमिह पाणितकं विपाच्य ।
लीढ्वातिसारमचिरेण जयेन्मनुष्यः ॥ ९८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.