उग्रगंधादिक्वाथ ।

उग्रांबुदातिविषयष्टिकषायमष्ट--।
भागावशिष्टमतिगाल्य विशिष्टमिष्टं ॥
अम्बष्टिकासहितमाशु पिबेन्मनुष्यो ।
गंगां रुणद्धि किमुताल्पतरातिसारम् ॥ १०० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.