रक्तपित्तका असाध्यलक्षण ।

नीलातिकृष्णमतिपित्तमतिप्रदग्ध--।
मुष्णं सकोथबहुमांसमतिप्रलापम् ॥
मूर्छान्वितं रुधिरपित्तमहेंद्रचाप--।
गोपोपमं मनुजमाशु निहंति वांतम् ॥ १७ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.