साध्यासाध्य विचार ।

साध्यं तदूर्ध्वमथ याप्यमधःप्रवृत्तं ।
वर्ज्यं भिषग्भिरधिकं युगपद्विसृष्टम् ॥
तत्रातिपाण्डुमतिशीतकराननांघ्रि--।
निश्वासमाशु विनिहंति सरक्तनेत्रम् ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.