रक्तपित्तनाशकबस्तिक्षीर ।

आस्थापनं च महिषीपयसा विधेय--।
माज्येन सम्यगनुवासनमत्र कुर्यात् ॥
नीलोत्पलांबुजसुकेसरचूर्णयुक्तं ।
क्षीरं पिबेच्छिशिरमिक्षुरसेन सार्धम् ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.