असृग्दरनिदान व लक्षण

संतापगर्भपतनातिमहाप्रसंगात् ।
योन्यां प्रवृत्तमनुतावभिघाततो वा ॥
रक्तं सरक्तमनिलान्वितपित्तयुक्तं ।
स्त्रीणामसृग्दर इति प्रवदंति संतः ॥ ३० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.