विसर्पनिदान चिकित्सा ।

पित्तात्क्षतादपि भवत्यचिराद्विसर्पः ।
शोफस्तनोर्विसरणाच्च विसर्पमाहुः ॥
शीतक्रियामभिहितामनुलेपनानि ।
तान्याचरेत्कृतविधिं च विपाककाले ॥ ३२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.

160