रास्नादिलेप ।

रास्नाहरेणुशतपुष्पसुरेंद्रकाष्ठ--।
कुष्ठागरुस्तगरबिल्ववलाप्रियालैः ॥
क्षीराम्लपिष्टघृततैलयुतैस्सुखोष्णै--।
रालेपयेदनिलशोणितवारणार्थम् ॥ ३६ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.