मुस्तादिलेप ।

मुस्ताप्रियालुमधुकाम्रविदारिगंधा--।
दूर्वांबुजासितपयोजशतावरीभिः ॥
भूनिंबचंदनकशेरुककुष्ठकाष्टा--।
पुष्पैः प्रलेप इह सर्वजशोणितेषु ॥ ४० ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.