पित्तप्रकोपमें कारण व तज्जरोग ।

कट्वम्लरूक्षलवणोष्णविदाहिमद्य--।
सेवारतस्य पुरुषस्य भवंति रोगाः ॥
पित्तोद्भवाः प्रकटमूर्छनदाहशोष--।
विस्फोटनप्रलपनातितृषाप्रकाराः ॥ २ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.