अजपयःपान ।

यष्टीकषायपरिपक्वमजापयो वा ।
शीतीकृतं मधुककल्कसिताज्ययुक्तम् ॥
पीत्वानिलास्रमचिरादुपहन्त्यजस्र--।
मस्रान्वितातिबहुपित्तविकारजातान् ॥ ४२ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.