वातनाशक गण ।

एरंण्डौ द्वे बृहत्यौ वरणकनृपवृक्षाग्निमंथाग्निशिग्रु--।
ख्यातार्कालर्कतर्कार्यमरतरुमयूराख्यटुटूकवृक्षाः ॥
मूर्वाकोरंटपीलुस्नुहियुततिलकास्तिल्वकाः केंबुकाख्याः ।
वर्षाभूपाटलीकाः पवनकृतरुजाः शांतिमांपादयंति ॥ १८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.