पित्तनाशक गण ।

बिंबीनिंबेंद्रपुष्षीमधुकससहविश्वादिदेवीविदारी ।
काकोलीबृश्चिकाल्यंजनकमधुकपुष्पैरुशीराम्रसारैः ॥
जबूरंभाम्बुदांब्वंम्बुजवरनिचुलैश्चंदनैलासमंगै--।
र्न्यग्रोधाश्वत्थवृक्षैः कुमुदकुवलयैः पित्तमायाति शांतिम् ॥ २० ॥
188

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.