लघुताप्रदर्शन.

द्रव्याण्येतान्यचिंत्यान्यगणितरसवीर्यप्रपाकप्रभावा--।
न्युक्तान्यन्यान्यनुक्तान्यधिकतरगुणान्यद्भुतान्यल्पशास्त्रे ॥
वक्तुं शक्नोति नान्यस्त्रिभुवनभवनाभ्यंतरानेकवस्तु--।
ग्राहिज्ञानैकचक्षुस्सकलविदपि मोमुह्यते मद्विधःकिम् ॥ २४ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.