चिकित्सासूत्र ।

दोषान्विचार्य गुणदोषविशेषयुक्त्या । सद्भेषजान्यपि महामयलक्षणानि ॥
योग्यौषधैः प्रतिविधाय भिषग्विपश्चि--द्रोगान् जयत्यखिलरोगबलप्रमाथी ॥ २५ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.