कुष्ठरोगाधिकार ।

कुष्ठं दुष्टसमस्तदोषजनितं सामान्यतो लक्षणैः ।
दोषाणां गुणमुख्यभेदरचितैरष्टादशात्मान्यपि ॥
तान्यत्रामयलक्षणैः प्रतिविधानाद्यैः सरिष्टक्रमैः ।
साध्यासाध्यविचारणापरिणतैर्वक्ष्यामि संक्षेपतः ॥ ५८ ॥

भावार्थः--The Hindi commentary was not digitized.